Zmiana regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie Nr 193/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003 r.  Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kolno stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 58/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno (zm. Zarządzenie Nr 103/08 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 lutego 2008 roku, Zarządzenie Nr 109/08 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 marca 2008 roku, Zarządzenie Nr 159/08 Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 14 listopada 2008 roku, Zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia
13 stycznia 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

Załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno w części dot. Wydziału Rozwoju Gospodarczego otrzymuje brzmienie:

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

4

1.        

Naczelnik Wydziału

1

2.        

Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych

1

3.        

Stanowisko pracy ds. inwestycji

1

4.        

Stanowisko pracy ds. projektów i wniosków unijnych

1

                                                                                                                                             

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Miasta Kolno

 

          Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-03-26

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-03-26