w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno.

ZARZĄDZENIE Nr 219/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 czerwca 2009 rokuw sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1


Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Kolno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Traci moc:
1) Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno,
2) Zarządzenie Nr 103/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
3) Zarządzenie Nr 109/08 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
4) Zarządzenie Nr 159/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
5) Zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
6) Zarządzenie Nr 193/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                                BURMISTRZ MIASTA KOLNO

                                                                                                                                         Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-01

Data modyfikacji: 2009-07-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-01