zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE  NR  183 /09

BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 12lutego 2009 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz..2603, ze zm.) oraz art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  o własności lokali  (tekst jedn. Dz. U. z 2000r.  Nr 80, poz.903, z 1004r. Nr 141, poz. 1492 )

zarządzam co następuje:

§ 1

 

W  zarządzeniu  Nr 44/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 maja 2007 roku  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  stanowiących własność miasta Kolno   w trybie  bezprzetargowym w § 2,  ust. 4 skreśla się pkt. 13.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami.

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                    Burmistrz   Miasta

 

                                                                                                                                                          Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-03-10