Powołanie Pełnomocnika Burmistrza do spraw realizacji projektu pt. Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie

Zarządzenie Nr 251/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw realizacji projektu pt. „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie”


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuje się Pana Grzegorza Jakucia – Zastępcę Burmistrza Miasta na Pełnomocnika Burmistrza do spraw realizacji projektu pt. „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie”.


§ 2


Pełnomocnik nadzoruje i koordynuje realizację projektu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad zespołem realizującym projekt.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Data modyfikacji: 2009-11-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-11-19