w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 192/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238) zarządzam, co następuje:

 

                                                § 1.

 

Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

1)      Niedbała Aneta                  -          Przewodniczący

2)      Misierewicz Maria             -          Sekretarz

3)      Korzep Kazimierz              -          Członek

4)      Jasiewicz Józef                  -          Członek

5)      Brzeziński Robert              -          Członek

6)      Ossowski Paweł                -          Członek

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kolno 

Andrzej  Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-03-19

Data modyfikacji: 2009-03-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-03-19