rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kolno w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 249/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 6 listopada 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kolno w 2009 roku.Na podstawie § 10 i § 11 Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/08 Rady Miasta Kolno z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kolno w 2009 roku zgodnie z propozycją Komisji Konsultacyjnej Działalności Pożytku Publicznego zawartą w protokole z dnia 5 listopada 2009 r. i określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej DudaZałączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-11-09

Data modyfikacji: 2009-11-09

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-11-09