w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

ZARZĄDZENIE Nr 175/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 pkt 5 art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r.  Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) w związku z art. 7 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze    stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kolno oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

 

Traci moc zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej  Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-26

Data modyfikacji: 2009-01-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-26