wysokość pomocy materialnej w okresie od września do grudnia 2009 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno

Zarządzenie Nr 248/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 20 października 2009 roku


w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej w okresie od września do grudnia 2009 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno.


Na podstawie § 12 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 761) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam algorytm i kryteria dochodowe ustalania wysokości pomocy materialnej dla uczniów
w Kolnie.

§ 2

1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku szkolnego ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji celowej na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów do jednej grupy dochodowej:

dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty 1 zł do kwoty 351 zł, o której mowa
w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
3. Ustala się wysokość stypendium szkolnego wynikającą z zakwalifikowania ucznia do jednej grupy dochodowej w kwocie 89 zł miesięcznie.
4. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia kwoty stypendium z tytułu sytuacji rodzinnej ucznia w wysokości 8 zł. Indywidualne uzupełnienie stosuje się
w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia: niepełnosprawności, a także, gdy rodzina jest niepełna. W przypadku wystąpienia w rodzinie dwóch ww. okoliczności jednocześnie, przyznana kwota nie może być wyższa niż 8 zł. Uzupełnienie stypendium
z tytułu sytuacji rodzinnej odbywa się w następującej kolejności: rodzina niepełna, niepełnosprawność.
5. Ustala się, iż w roku szkolnym 2009/2010 pierwszą ratę stypendium szkolnego przyznaje się jednorazowo na okres 2 miesięcy (wrzesień – październik 2009 roku).
6. Indywidualne stypendium szkolne wynosi miesięcznie:

S = X+ Y gdy X+ Y <- P


gdzie:

S – wysokość stypendium indywidualnego,
X – podstawowa część stypendium wynikająca z zakwalifikowania do grupy dochodowej,
Y – indywidualne uzupełnienie wynikające z okoliczności, o których mowa w § 2
Regulaminu,
P – stypendium w pełnej wysokości.

 

7. W decyzji o przyznaniu stypendium ustala się czy będzie płacone miesięcznie, czy też w innych ratach. Kwota rocznego stypendium jest dzielona według ilości rat.
8. Zasiłek szkolny ustala się, oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem losowym każdego ucznia indywidualnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-21

Data modyfikacji: 2009-10-22

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-21