w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno.

Zarządzenie Nr 250/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 10 listopada 2009 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kolno, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 219/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 4 dodaje się § 26 w następującym brzmieniu:
„§ 26 Zespół realizujący projekt pt. „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Do zadań Zespołu realizującego projekt pt. „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie” należy realizacja zadań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu poprzez zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne.
2. Burmistrz Miasta odrębnym zarządzeniem powoła Pełnomocnika do spraw realizacji projektu pt. „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie”.
3. Struktura zespołu realizującego projekt jest następująca:
1) kierownik projektu – całościowe zarządzanie projektem, kierowanie zespołem realizującym projekt, nadzorowanie części merytorycznej i formalnej przedsięwzięcia, nadzorowanie i zatwierdzanie prac technicznych, zatwierdzanie, modyfikacja programów szkoleń, zatwierdzanie odpowiedniej kadry szkoleniowo-doradczej, nadzorowanie monitoringu i ewaluacji projektu, współpraca z instytucjami woj. podlaskiego w zakresie akcji promocyjno-informacyjnej projektu,
2) specjalista ds. szkoleń i monitoringu – zajmuje się szeroko pojętym organizowaniem szkoleń i doradztwa. Odpowiadał będzie za techniczne przygotowanie ankiet ewaluacyjnych, opracowanie badań potrzeb BP i ankiet ewaluacyjnych, zbieranie danych na potrzeby sprawozdań okresowych oraz Podsystemu EFS,
3) specjalista ds. promocji projektu – realizowanie akcji promocyjno-informacyjnej, zbieranie i opracowywanie i przekazywanie informacji na stronę www projektu,
4) specjalista ds. rekrutacji projektu – realizowanie rekrutacji Beneficjenta Pomocy,
5) księgowa projektu – prowadzenie rachunkowości projektu,
6) asystent ds. asystenta rozliczeń projektu – rozliczanie dokumentów finansowych projektu, opisywanie faktur i rachunków projektu, tworzenie wniosków o płatność,
4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych członków zespołu zostanie określony
w zawartej umowie zlecenia i zakresach czynności.”


2) Do załącznika regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno dodaje się jedną tabelkę
o treści:

 

Zespół realizujący projekt:

4

kierownik projektu

1

 

specjalista ds. szkoleń i monitoringu

1

specjalista ds. promocji projektu

½

specjalista ds. rekrutacji projektu

½

księgowa projektu

½

asystent ds. asystenta rozliczeń projektu

½

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Data modyfikacji: 2009-12-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-11-19