ZARZĄDZENIE Nr 256/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2010 roku.


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64,poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135,
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2010 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w Miesięczniku Kolneńskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-11-26

Data modyfikacji: 2009-11-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-11-26