w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kolno na lata 2005-2013

ZARZĄDZENIE NR 236/09
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
z dnia 4 września 2009 roku


w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kolno na lata 2005-2013
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 36, poz. 226 z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kolno na lata 2005 - 2013 zwany dalej ,,Zespołem ”, w składzie:
1. Bajorek Mirosław
2. Bazydło Marianna
3. Gąsiewska Elżbieta
4. Kowalewska – Kuklińska Joanna
5. Makarewicz Joanna
6. Misierewicz Maria
7. Niedbała Zbigniew
8. Olender Alicja
9. Potaś Jadwiga
10. Ranik Bogumiła
11. Konopka Barbara
12. Szczepkowska Małgorzata

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest:
1) analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów programów i strategii,
2) wypracowanie propozycji zmian zapisów w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
3) opracowywanie i analizowanie materiału z monitoringu, wsparcia w przygotowywaniu badań monitoringowych,
4) udział w opracowaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji i programów rocznych

§ 3.

1. Zespół zostaje powołany na okres do 2013 r.
2. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-09-15

Data modyfikacji: 2009-09-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-09-15