w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym.

ZARZĄDZENIE  NR 188 /09

BURMISTRZA  MIASTA KOLNO

z dnia 04 marca 2009  roku

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Kolno w trybie  bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.11ust.1, art.12, art.13  ust.1, art. 34 ust.1 pkt.3i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz..2603, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/144/09  Rady Miasta Kolno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Teofila Kubraka 7 w Kolnie  będący własnością miasta Kolno opisany w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Oddać w użytkowanie wieczyste kupującym lokal mieszkalny ułamkową część gruntu jako prawo związane z lokalem.

§ 3

 

Udzielić kupującym w/w lokal bonifikaty w wysokości 75%  ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 4

 

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Kolno a ponadto informacja o wywieszeniu  wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami.

§ 6

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                         Burmistrz Miasta

                                                                                                                            Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-03-10