w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 177/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 27 stycznia 2009 roku

 

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno.

 

         Na podstawie § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

 § 1

1.      Środki na wspieranie i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się każdego roku w budżecie miasta Kolno w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.      Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się pomiędzy budżety poszczególnych szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno.

 

§ 2

Tryb i sposób przyznawania dofinansowania określa Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-29