w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 224/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 8 lipca 2009 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników ustala się od dnia 1 września 2009 r. do dnia 15 września 2009 r.
2. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku
o dofinansowanie zakupu podręczników po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                         Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: E. Okurowska

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Data modyfikacji: 2009-07-09

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-09