Nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.

Zarządzenie Nr 260/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 8 grudnia 2009 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. W „Regulaminie przyznawania nagród Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 212/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 czerwca 2009 r. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2”.
2. Dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje oznaczenie „ustęp 4”.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-12-11

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-12-11