zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 279/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 10 lutego 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,poz. 2593; z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) zarządzam, co następuje:


§ 1


Przepis § 2 zarządzenia Nr 277/10 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymuje brzmienie:
„Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.”


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-02-18