Zarządzenie Nr 291/10 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 291/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta Kolno w 2010 roku, złożonych w otwartym konkursie ofert, w następującym składzie:
1) Antonowicz Stanisław – radny Rady Miasta Kolno,
2) Śniadach Mieczysław – radny Rady Miasta Kolno,
3) Żubrowski Jan – radny Rady Miasta Kolno,
4) Jakuć Grzegorz – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
5) Bajorek Mirosław – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
6) Roman Krzysztof – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
7) Łazicka Anna – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kolnie,
8) Ranik Bogumiła – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie,
9) Grabowski Krzysztof – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Kolnie.


§ 2

Ustala się Regulamin pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-04-29