Zarządzenie Nr 289/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.
Na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza, co następuje:

§ 1

Określa się regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kolno i jednostkach organizacyjnych miasta oraz zasady jej prowadzenia stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Określa się wzór upoważnienia do kontroli zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3


Traci moc zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Miasta Kolno i jednostkach organizacyjnych miasta Kolno.

§ 4Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-10

Data modyfikacji: 2010-05-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-10