Zarządzenie Nr 347/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kolno w 2010 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127,poz. 857) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kolno w 2010 roku, po uwzględnieniu opinii Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 27 października 2010 roku.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej DudaZałącznik
do Zarządzenia Nr 347/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 27 października 2010 roku
OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie miasta Kolno w 2010 roku 

L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

 

Wysokość

przyznanych

środków

 

 

 

  1.

 

 

Kolneński Klub Sportowy „Orzeł” w Kolnie

 

 

Organizacja imprez sportowych

(mecze piłki nożnej) szkolenie

drużyn młodzieżowych, seniorów

w rozgrywkach pod patronatem PZPN (IV liga)

 

 

 

40 000 zł
Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-10-28