Zarządzenie Nr 320/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593; z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Do przeprowadzenia egzaminu Pani Agaty Słapińskiej – nauczyciela religii
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie:

1) Grzegorz Jakuć – przewodniczący, przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę,
2) Krystyna Wiśniewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Hanna Wszeborowska - Wyrwas – dyrektor szkoły,
4) Małgorzata Wyszyńska – ekspert z listy ekspertów MEN,
5) Urszula Anna Zagan – ekspert z listy ekspertów MEN,

2. Do przeprowadzenia egzaminu Pani Anety Krystyny Bazydło – nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej oraz nauczyciela/wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie:

1) Grzegorz Jakuć – przewodniczący, przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę,
2) Krystyna Wiśniewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Dariusz Łosiewski – dyrektor szkoły,
4) Wiesława Masłowska – ekspert z listy ekspertów MEN,
5) Jadwiga Pusz – ekspert z listy ekspertów MEN,
6) Joanna Gleba – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2

Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.

§ 3

Za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, ekspertom przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za postępowanie egzaminacyjne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-07-15

Data modyfikacji: 2010-07-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-07-15