Zarządzenie Nr 332/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania programu opieki nad zabytkami miasta Kolno na lata 2011 – 2014.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do opracowania „Programu opieki nad zabytkami miasta Kolno na lata 2011 – 2014” w składzie:
1) Mirosław Bajorek – Przewodniczący Zespołu
2) Jarosław Pomichowski – Członek
3) Dariusz Duda – Członek
4) Monika Stachelek – Członek

§ 2


1) Zespół opracuje i przestawi Burmistrzowi Miasta projekt „Programu opieki nad zabytkami miasta Kolno na lata 2011 – 2014”.
2) Zespół ulegnie rozwiązaniu po uchwaleniu przez Radę Miasta Kolno „Programu opieki nad zabytkami miasta Kolno na lata 2011 – 2014”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-09-10

Data modyfikacji: 2010-09-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-09-10