Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

Zarządzenie Nr 295/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 6 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.


Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) § 1 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) oraz § 1, § 2 ust. 2, § 5 ust. 1 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umkolno.pl.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Data modyfikacji: 2010-05-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-06