Zarządzenie Nr 321/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, ustalenia jej zadań i trybu pracy.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/107/08 Rady Miasta Kolno z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 163, poz. 1594) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Kapitułę ds. przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w składzie:

1. Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – Przewodniczący,
2. Mirosław Bajorek – Sekretarz Miasta – Wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Roman – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek,
4. Krystyna Syrowik – przedstawiciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie – członek,
5. Zbigniew Bohuszko – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie – członek,
6. Małgorzata Szczepkowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie – członek.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-07-15

Data modyfikacji: 2010-07-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-07-15