w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

                                               ZARZĄDZENIE NR 268/10

 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 5 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz..2603,  Nr 281, poz. 2782 ze zm.) oraz art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali  ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.903 ) zarządzam zasady sprzedaży lokali mieszkalnych.

 

 § 1

 

1. Burmistrz może sprzedawać samodzielne lokale mieszkalne, jeżeli leży to w interesie miasta i jest zgodne  z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania.

2. Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym oddaniem we współużytkowanie wieczyste na okres 99 lat części gruntu obejmującego działkę umożliwiającą racjonalne korzystanie z całego budynku.

 

§ 2

 

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na wniosek jego najemcy lub z inicjatywy Burmistrza.

2. Nie podlegają sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne przed upływem 4 lat od dnia zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

3. Burmistrz może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego najemca ma zaległości w opłatach z tytułu najmu.

4. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach będących w złym stanie technicznym i wymagające modernizacji oraz położone w bezpośrednim sąsiedztwie ulic:

 

1) przy ul. Księcia Janusza 3

2) przy ul. Księcia Janusza 5

3) przy ul. Księcia Janusza 7

4) przy ul. Księcia Janusza 14

5) przy ul. Księcia Janusza 16

6) przy ul. Wojska Polskiego 24

7) przy Placu Wolności 13

8) przy Placu Wolności 22

9) przy Placu Wolności 23

10) przy Placu Wolności 24

 

 

§ 3

 

1. Lokale mieszkalne zbywane na rzecz osób, którym przysługuje z ustawy pierwszeństwo w ich nabyciu, sprzedaje się w trybie bezprzetargowym.

2. Przeznaczone przez Burmistrza do sprzedaży lokale mieszkalne, w stosunku do których osoby do tego upoważnione nie skorzystały z pierwszeństwa ich nabycia, sprzedawane są w trybie przetargowym.

§ 4

 

1 Nabywca lokalu mieszkalnego, poza zapłatą ceny sprzedaży ponosi koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży lokalu oraz koszty zawarcia umowy.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje w drodze jednorazowej zapłaty ceny najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

§ 5

 

1.Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na warunkach ratalnej zapłaty ceny, następuje na wniosek nabywcy a cena lokalu może być rozłożona na raty roczne płatne przez okres 2 lat.

2.W razie zapłaty ratalnej , wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa  niż 50 % ustalonej ceny a pozostała  należność rozłożona na raty  podlega oprocentowaniu wynoszącym 7 % w stosunku rocznym.

3. Roszczenia miasta z tego tytułu podlegają stosownemu do wielkości rozłożonej na raty należności, zabezpieczeniu hipotecznemu.

4. W razie zbycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1, raty stają się natychmiast wymagalne.

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami.

 

§ 7

 

Traci moc Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym.

 

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz   Miasta

 

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-08