w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.

Zarządzenie Nr 281/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:


§ 1

W celu promocji miasta Kolno ustanawiam nagrodę Burmistrza Miasta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno.

§ 2

Zasady i tryb przyznawania nagród określa „Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 212/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno,
2) zarządzenie Nr 260/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej DudaZałączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-03-04