w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

Zarządzenie Nr 304/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.


Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w składzie:
1. Grzegorz Jakuć - przedstawiciel organu prowadzącego,
2. Mirosław Bajorek - przedstawiciel organu prowadzącego,
3. Krzysztof Roman - przedstawiciel organu prowadzącego,
4. Dorota Szymonowicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5. Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6. Barbara Pikulińska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
7. Agnieszka Podsiad - przedstawiciel rady rodziców,
8. Stanisława Charubin - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

§ 2

Wyznacza się Pana Grzegorza Jakucia na przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-24

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-24