Zarządzenie Nr 354/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593; z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia egzaminu Pani Katarzyny Nocuń – nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie,
w składzie:

1) Grzegorz Jakuć – przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Danuta Sutkowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Dariusz Łosiewski – dyrektor szkoły,
4) Agnieszka Janczewska – ekspert z listy ekspertów MEN,
5) Danuta Czesława Pędzich – ekspert z listy ekspertów MEN,
6) Joanna Gleba – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2

Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 15 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.

§ 3

Za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, ekspertom przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za postępowanie egzaminacyjne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Data modyfikacji: 2010-11-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-11-26