Kapituła ds. Nagrody Burmistrza dla uczniów promujących miasto Kolno

Zarządzenie Nr 310/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Kapituły ds. Nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 281/10 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Kapitułę ds. Nagrody Burmistrza Miasta w następującym składzie:

1. Grzegorz Jakuć – Zastępca Burmistrza Miasta – Przewodniczący,
2. Mirosław Bajorek – Sekretarz Miasta – Wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Roman – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek,
4. Hanna Wszeborowska - Wyrwas – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie – członek,
5. Barbara Podsiad – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie – członek,
6. Dariusz Łosiewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie – członek.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 213/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Kapituły ds. Nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów promujących miasto Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-06-14

Data modyfikacji: 2010-06-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-06-14