w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 266/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 4 stycznia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej Działalności Pożytku Publicznego i ustalenia regulaminu jej pracy.
 
Na podstawie § 3 pkt 6 Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/183/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Konsultacyjną Działalności Pożytku Publicznego (zwaną dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Konsultacyjną), jako zespół o charakterze doradczo – opiniującym w następującym składzie:
1)       Antonowicz Stanisław – radny Rady Miasta Kolno,
2)       Śniadach Mieczysław – radny Rady Miasta Kolno,
3)       Żubrowski Jan – radny Rady Miasta Kolno,
4)       Jakuć Grzegorz – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
5)       Bajorek Mirosław – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
6)       Roman Krzysztof – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
7)       Ranik Bogumiła – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie,
8)       Grabowski Krzysztof – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Kolnie,
9)       Mieczkowski Ireneusz – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie,
 
§ 2
Ustala się Regulamin pracy Komisji Konsultacyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 167/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 2 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej Działalności Pożytku Publicznego i ustalenia regulaminu jej pracy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Miasta Kolno
 
Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Data modyfikacji: 2010-01-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-07