ZARZĄDZENIE NR 322/10
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1326 ze zm.), art. 8b, art. 12 ust. 2, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Joannę Kowalewską-Kuklińską - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do:
1. Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
2. Podejmowania działań i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
i wydawania w tych sprawach decyzji,
3. Prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i wydawania w tych sprawach decyzji,
4. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
5. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych i wydawania decyzji administracyjnych,
6. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 229/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrza Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-07-16

Data modyfikacji: 2010-07-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-07-16