w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno

Zarządzenie Nr 305/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno.

Na podstawie § 12 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 761) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam algorytm i kryteria dochodowe ustalania wysokości pomocy materialnej dla uczniów
w Kolnie.

§ 2
1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku szkolnego ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji celowej na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów do jednej grupy dochodowej:

dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty 1 zł do kwoty 351 zł, o której mowa
w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
3. Ustala się wysokość stypendium szkolnego wynikającą z zakwalifikowania ucznia do jednej grupy dochodowej w kwocie 78 zł miesięcznie.
4. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia kwoty stypendium
z tytułu sytuacji rodzinnej ucznia w wysokości 8 zł. Indywidualne uzupełnienie stosuje się w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia: niepełnosprawności, a także, gdy rodzina jest niepełna. W przypadku wystąpienia w rodzinie dwóch ww. okoliczności jednocześnie, przyznana kwota nie może być wyższa niż 8 zł. Uzupełnienie stypendium
z tytułu sytuacji rodzinnej odbywa się w następującej kolejności: rodzina niepełna, niepełnosprawność.
5. Ustala się, iż w roku szkolnym 2009/2010 drugą ratę stypendium szkolnego przyznaje się jednorazowo na okres 4 miesięcy (styczeń – kwiecień 2010 roku).
6. Indywidualne stypendium szkolne wynosi miesięcznie:

S = X+ Y gdy X+ Y <=

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-28

Data modyfikacji: 2010-05-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-28