w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kolno.

ZARZĄDZENIE Nr 284/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kolno.


Na podstawie art. 19 i 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Urzędowi Miasta Kolno „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kolno” w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 181/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kolnie.

 

§ 3

Do postępowań wszczętych przed dniem 16 marca 2010 roku stosuje się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kolno w brzmieniu nadanym zarządzeniem Burmistrza Miasta Kolno nr 181/09 z dnia 12 lutego 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-03-25

Data modyfikacji: 2010-03-25

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-03-25