Kolno: Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami przetargowymi, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 63 Pisz - Kolno - Łomża - Siedlce na odcinku przejścia przez Kolno od km 118+905 do km 121+307 dł. 2,402 km
Numer ogłoszenia: 343980 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami przetargowymi, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 63 Pisz - Kolno - Łomża - Siedlce na odcinku przejścia przez Kolno od km 118+905 do km 121+307 dł. 2,402 km.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami przetargowymi, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 63 Pisz - Kolno - Łomża - Siedlce na odcinku przejścia przez Kolno od km 118+905 do km 121+307 dł. 2,402 km.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Data modyfikacji: 2014-11-04

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-10-16