DM/PN-2/2014

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane


1. Przedmiot zamówienia:

Usługi – wymiana wodomierzy lokalowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Nazwa i adres zamawiającego: 
   
1) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 8 w Kolnie
    NIP 2910186712, REGON 450682442
          nr konta 74 8754 0004 0000 0837 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

2) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 10 w Kolnie
    NIP 2910186741, REGON 450682459
          nr konta 26 8754 0004 0000 0539 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
      ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             
      telefon nr 086 278 22 84,  fax. nr  086 278 25 12                               
      Strona www:  puk-kolno.pl                                               
     
      Godziny urzędowania :   700 - 1400 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,
      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej:
1) Urzędu Miasta Kolno: www :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl
2) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Spółki z o.o.: www: puk-kolno.pl

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
 nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 1 (parter biurowca) w godzinach urzędowania.

6.   Opis przedmiotu zamówienia:
1) zamówienie dotyczy usług hydraulicznych dot. wymiany wodomierzy  na zimną i ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Kolnie, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółkę z o. o. jak niżej:

Lp Wspólnota Mieszkaniowa w Kolnie przy ul.: Ilość wodomierzy lokalowych do wody
  zimnej ciepłej
1 11 Listopada 8 20 20
2 11 Listopada 10 30 30
Razem: 50 50

2) zamówienie obejmuje:

  •  dostawę wodomierzy fabrycznie nowych, z datą pierwotnej legalizacji 2014 r.
  •  ich wymianę w lokalach mieszkalnych,
  •  założenie plomb termokurczliwych,
  •  sporządzenie protokołów wymiany wodomierzy w każdym lokalu.

3) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,

4) kod CPV:   38.42.11.00 - Wodomierze
                            51.21.00.00 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
                            45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.   Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2014 r. – dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac  - do uzgodnienia z administratorem budynków.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:

  •  specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  •  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa   zamówień publicznych.

11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
   - Pan Andrzej Piłat- p.o. Kierownika działu mieszkaniowego tel.: 86 278 2284 i fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.
           
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Nazwa kryterium                                                Waga    
Cena                                                              100 % 

13. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 10.00

14. Termin związania ofertą:  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
      ul. Kolejowa 4A
      18-500 Kolno
      świetlica zakładowa - I piętro biurowca
      dnia 12 maja 2014 r. o godz. 10.00

Kolno, dnia 23 kwietnia  2014 r.   
PREZES ZARZĄDU
               Marek Łuba

 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-04-23

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-04-23