OGŁOSZENIE

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej tymi garażami wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Kolnie przy ul. Witosa.

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 

Nazwa:                                   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

                                               w Kolnie

Adres zamawiającego:           ul. Wincentego Witosa 4

Kod Miejscowość:                   18-500 Kolno

Telefon / Faks:                        +48 86 278 31 79, fax  86 278 31 92

Adres strony internetowej:      www.pecigws.pl 

Adres poczty elektronicznej:    pecigws@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:            7:00  - 15:00

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 

1.        Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej  oraz ewidencji gruntów i powierzchni nieruchomości

 

Przedmiotem sprzedaży są „nieruchomości gruntowe”, którymi są budynki garażowe stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości na której garaże zostały wybudowane, położonych w Kolnie przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Nr Kolno [Nr 0001].

W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla poszczególnych nieruchomości zabudowanych garażami prowadzona jest wspólna dla wszystkich działek księga wieczysta nr KW LM1L50715/0.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia garażu w m2

1

1726/20

0,0021

21

2

1726/21

0,0020

20

3

1726/22

0,0020

20

4

1726/23

0,0020

20

5

1726/24

0,0020

20

6

1726/25

0,0020

20

7

1726/26

0,0020

20

8

1726/27

0,0020

20

9

1726/28

0,0020

20

10

1726/29

0,0021

21

11

1726/30

0,0021

21

12

1726/31

0,0020

20

13

1726/32

0,0020

20

14

1726/33

0,0020

20

15

1726/34

0,0020

20

16

1726/35

0,0020

20

17

1726/36

0,0020

20

18

1726/37

0,0020

20

19

1726/38

0,0020

20

20

1726/39

0,0021

21

21

1726/40

0,0021

21

22

1726/41

0,0020

20

23

1726/42

0,0020

20

24

1726/43

0,0020

20

25

1726/44

0,0020

20

26

1726/45

0,0020

20

27

1726/46

0,0020

20

28

1726/47

0,0020

20

29

1726/48

0,0020

20

30

1726/49

0,0022

22

 

Dla każdej sprzedawanej „nieruchomości gruntowej” przypada udział wynoszący  1/30 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1726/18 i 1726/19 o łącznej powierzchni 0,0944 ha, położonej w Kolnie przy ul. Witosa, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową.

W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działek 1726/18 i 1726/19 prowadzona jest wspólna księga wieczysta nr LM1L/0076265/8  .

 

2.        Opis nieruchomości

 

1)       Nieruchomości zlokalizowane są w Kolnie przy ul. Witosa w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. Nieruchomości zabudowane są jednokondygnacyjnymi budynkami garażowymi. Zbywane garaże posiadają: ściany zewnętrzne wykonane z pustaka gazobetonowego gr. 24cm, natomiast ściany wewnętrzne  z pustaka gazobetonowego gr. 12cm, całość zakończona wieńcem żelbetowym. Konstrukcja dachu wykonana z belek drewnianych, pokrycie stanowi płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8cm. Bramy garażowe uchylne ocieplane z napędem elektrycznym sterowane pilotem. Posadzka garażu betonowa. Dodatkowo garaże wyposażone są w instalację elektryczną wraz z osprzętem. Każdy budynek garażowy posiada własny licznik energii elektrycznej. Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Droga dojazdowa utwardzona kostką brukową. Teren wokół garaży ogrodzony, brama wjazdowa na teren posesji metalowa z napędem elektrycznym sterowana pilotem.

 

2)       Nieruchomości te są własnością Miasta Kolno z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o., ul. Witosa 4, 18-500 Kolno.

 

3)       Sprzedaż „nieruchomości gruntowych” z jednoczesnym oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste i drogi dojazdowej we współużytkowanie wieczyste dokonana będzie w formie aktów notarialnych najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty kupna. Za nieruchomości gruntowe będące przedmiotem użytkowania wieczystego pobierane będą opłaty roczne, których wysokość określa Burmistrz Miasta Kolno.

 

4)       W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla poszczególnych nieruchomości zabudowanych garażami prowadzona jest wspólna dla wszystkich działek księga wieczysta nr KW LM1L50715/0. Dla nieruchomości numer 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę dojazdową prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/0076265/8  

 

5)       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/46/07 Rady Miasta Kolno z dnia 28 czerwca 2007 roku przedmiotowe działki gruntu znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 4 KDg i KD-w.

 

III. CENA „NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” WRAZ Z UDZIAŁEM 1/30 W DRODZE DOJAZDOWEJ WYNOSI:

 

Lp.

Nr działki

Cena (zł brutto)

1

1726/20

29 900,00

2

1726/21

29 900,00

3

1726/22

29 900,00

4

1726/23

29 900,00

5

1726/24

29 900,00

6

1726/25

29 900,00

7

1726/26

29 900,00

8

1726/27

29 900,00

9

1726/28

29 900,00

10

1726/29

29 900,00

11

1726/30

29 900,00

12

1726/31

29 900,00

13

1726/32

29 900,00

14

1726/33

29 900,00

15

1726/34

29 900,00

16

1726/35

29 900,00

17

1726/36

29 900,00

18

1726/37

29 900,00

19

1726/38

29 900,00

20

1726/39

29 900,00

21

1726/40

29 900,00

22

1726/41

29 900,00

23

1726/42

29 900,00

24

1726/43

29 900,00

25

1726/44

29 900,00

26

1726/45

29 900,00

27

1726/46

29 900,00

28

1726/47

29 900,00

29

1726/48

29 900,00

30

1726/49

29 900,00

 

1. Udział w wysokości 1/30 części działki nr 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę wewnętrzną (o łącznej powierzchni 0,0944 ha) wliczony jest w ceny poszczególnych działek.

 

2. Cena sprzedaży zawiera podatek VAT.

 

IV. OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

 

2. Opłaty notarialne i sądowe oraz podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczysto-księgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

3. Droga dojazdowa ( działki nr 1726/18 i 1726/19) została wyposażona w bramę wjazdową metalową z napędem elektrycznym sterowaną pilotem. Licznik energii elektrycznej zużywanej do zasilania napędu bramy umieszczony został na budynku garażowym wybudowanym na działce nr 1726/20.

Nabywca powyższej „nieruchomości gruntowej” nr 1726/20 zabudowanej garażem będzie zarządzał tym licznikiem w imieniu wszystkich właścicieli garaży - współużytkowników wieczystych drogi dojazdowej i uprawniony będzie do zawarcia umowy z dostawcą energii i pobieraniem opłat za energię elektryczną w udziałach wynoszących po 1/30 od wszystkich właścicieli „nieruchomości gruntowych” i zobowiązany do uiszczania tej opłaty na rachunek dostawcy energii. Wszyscy właściciele „nieruchomości gruntowych” są zobowiązani do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania działek nr 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę dojazdową, w szczególności podatków, opłat, kosztów utrzymania letniego i zimowego oraz remontów i odbudowy. Właściciele nieruchomości będą mogli w drodze uchwały powołać innego zarządcę działek nr 1726/18 i 1726/19.

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI I PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY

 

Z przedmiotem i warunkami sprzedaży można zapoznać się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin tel. 86 278 31 79
 w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie od 7:00 do 15:00.

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

PREZES ZARZĄDU

 

Kolno 31.10.2014r.                                                                     Dariusz Andrzej Gąsiewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-10-31