Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00042669/3 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.
- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
b) działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 279 250,- zł słownie: dwieście  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych. Minimalne postąpienie 2 800,- zł
5. Wadium: wartość wadium 28 000, - zł,  słownie dwadzieścia osiem tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

 

Szczegóły w załączniku:

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Data modyfikacji: 2014-04-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-04-14