DRB/PN-4/2013

OGŁOSZENIE

o zamówieniu na roboty budowlane

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wymiana WLZ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:      

      Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie

      NIP 2910186758, REGON 450682502

      nr konta 03 8754 0004 0000 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

 

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

 

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,

      ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             

      telefon nr 086 278 22 84,  fax. nr  086 278 25 12                               

      Strona www:  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl                                                

      E-mail: pukkolno@gmail.com

      Godziny urzędowania :   700 - 1500 w dni powszednie oprócz sobót

 

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,

      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno: www :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

 

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:

 • nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 8 (piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

 

6.   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. zamówienie obejmuje roboty budowlane:

    wymianę:

 • pionów trójfazowych w klatkach schodowych,
 • WLZ do lokali mieszkalnych i w korytarzach piwnicznych,
 • puszek piętrowych,
 • zabezpieczeń przedlicznikowych,
 • naprawę i malowanie drzwiczek skrzynek licznikowych i przystosowanie ich do zamykania,
 • dostawę kłódek energetycznych w systemie jednego klucza,
 • plombowanie liczników i puszek piętrowych przez Zakład Energetyczny
 • oraz załatwianie wszelkich spraw  i uzgodnień w celu realizacji niniejszego zamówienia;
  1. wykonanie pomiarów elektrycznych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynku i w lokalach, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  2. szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

      c) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,

      d) kod CPV – 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

 

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.   Termin wykonania zamówienia: 31 października 2013 r.

 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 

        zamówień publicznych.

 

11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

   - Pan Włodzimierz Jakubowski tel.: 86 278 2284 i kom. 697140057, fx 86 278 2512 w godzinach 7.00 -14.00 w dni powszednie oprócz piątków i sobót.

           

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Nazwa kryterium                                                Waga    

      Cena                                                                   100 %  

  

13. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.

ulica Kolejowa 4A

kod 18-500 miejscowość Kolno

Sekretariat (I piętro) pok. nr 11

do dnia 16 lipca 2013 r. do godz. 9.00

 

14. Termin związania ofertą:  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

      ul. Kolejowa 4A

      18-500 Kolno

      świetlica zakładowa - I piętro biurowca

      dnia 16 lipca 2013 r. o godz. 9.00

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                 Marek Łuba

 

 

Kolno, dnia 27 czerwca  2013 r.      

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-06-27