Kolno, 2013-09-02

RG.271.5.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.5.2013  w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

 budowa ulicy marii dąbrowskiej w kolnie

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

         Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

         18-400 Łomża; Ul. Sikorskiego 156

    

     Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

     Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

     W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.

Wyszczególnienie

punktacja

1.

BIK-Projekt Sp. z o.o., 18-400 Łomża; ul. Poligonowa 32

-------

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowo w Piszu sp. z o.o. 12-200 Pisz; ul. Czerniewskiego 2

89

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., 18-400 Łomża; Ul. Sikorskiego 156

100

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Kolno

 

                                                                                                    Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-09-02

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2013-09-02

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-09-02