OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kolno: Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 120 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie 1, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kolno a realizatorem Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie
Numer ogłoszenia: 502398 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: umkolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 120 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie 1, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kolno a realizatorem Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 120 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie 1, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kolno a realizatorem Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie w ramach projektu Więcej wiem -więcej potrafię, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkolnych w zakresie: 1 Zajęcia specjalistyczne korekcyjno - kompensacyjne, 2 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 3 Rozwijanie kompetencji kluczowych - koła zainteresowań Łącznie 1140 godzin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających: polegających na zwiększeniu ilości godzin zajęć - do 30 %

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej usługi szkoleniowej o wartości łącznej min. 50 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest min 10 osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł

szczegóły w załącznikach poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM KOLNO

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Data modyfikacji: 2013-12-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-12-05