OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane

1. Przedmiot zamówienia:
    Wymiana WLZ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie

2. Nazwa i adres zamawiającego:      
      Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie
      NIP 2910186758, REGON 450682502
      nr konta 03 8754 0004 0000 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
      ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             
      telefon nr 86 278 22 84,  fax. nr  86 278 25 12                               
      Strona www:  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl                                               
      E-mail: pukkolno@gmail.com
      Godziny urzędowania :   7:00 - 14:00 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,
      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo        Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno:
    www :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
- nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 8 (piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

6.   Opis przedmiotu zamówienia:
a) zamówienie obejmuje roboty budowlane:
    wymianę:
- pionów trójfazowych w klatkach schodowych,
- WLZ do lokali mieszkalnych i w korytarzach piwnicznych,
- puszek piętrowych,
- zabezpieczeń przedlicznikowych,
- naprawę i malowanie drzwiczek skrzynek licznikowych i przystosowanie ich do zamykania,
- dostawę kłódek energetycznych w systemie jednego klucza,
- plombowanie liczników i puszek piętrowych przez Zakład Energetyczny
- oraz załatwianie wszelkich spraw  i uzgodnień w celu realizacji niniejszego zamówienia;
b) wykonanie pomiarów elektrycznych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynku i w lokalach, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
c) szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
      c) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
      d) kod CPV – 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.   Termin wykonania zamówienia: 01 lipca 2013 r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
        zamówień publicznych.

11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
   - Pan Kazimierz Florczyk tel.: 86 278 2284 i kom. 697140053, fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.
           
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Nazwa kryterium                                             Waga    
      Cena                                                              100 %  
  
13. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 7 maja 2013 r. do godz. 9.00

14. Termin związania ofertą:  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
      ul. Kolejowa 4A
      18-500 Kolno
      świetlica zakładowa - I piętro biurowca
      dnia 7 maja 2013 r. o godz. 9.00

Kolno, dnia 17 kwietnia  2013 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-04-17