Kolno: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie w
ramach programu RADOSNA SZKOŁA

 

Numer ogłoszenia: 230212 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel.
086 2782133, faks 086 2783100.
Adres strony internetowej zamawiającego: umkolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Kolnie w ramach programu RADOSNA SZKOŁA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utwardzenie placu 306,42m2;
dostawie i montażu urządzeń i elementów zabawowych; wykonanie nasadzeń roślin zieleni (trawy),
wykonanie ogrodzenia 18 mb.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.10.00.00-8, 45.11.27.10-5, 45.22.38.00-4,
37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-07-03

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-07-03