DRB/PN-5/2012
OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane

1. Przedmiot zamówienia:
Remont kominów i dachu budynku wielomieszkaniowego
przy ul. Księcia Janusza 7  w Kolnie

2. Nazwa i adres zamawiającego:      
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
      ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             
      telefon nr 086 278 22 84,  fax. nr  086 278 25 12                               
      Strona www:  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl                                               
      E-mail: pukkolno@gmail.com
      Godziny urzędowania :   700 - 1400 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,
      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno: www :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
 nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 8 (I piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

6.   Opis przedmiotu zamówienia
1) zamówienie obejmuje roboty budowlane:
- remont kominów,
- wymianę pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blachę powlekaną,   dachówkopodoną w kolorze ceglastym lub zbliżonym do niego,
- utylizację eternitu,
- wymianę obróbek blacharskich,
- wykonanie ław kominiarskich,
- uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (na czas niezbędny do wykonania prac remontowych) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

7.   Symbol CPV:   45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Termin wykonania zamówienia: 18 grudnia 2012 r.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
  zamówień publicznych

12. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
   - Pan Kazimierz Florczyk tel.: 86 278 2284 i kom. 697140053, fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.
           
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Nazwa kryterium                                                Waga    
Cena                                                              100 %  
  
14. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 23 października 2012 r. do godz. 900.

15. Termin związania ofertą:  okres 30 dni.

16. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
      ul. Kolejowa 4A
      18-500 Kolno
      świetlica zakładowa - I piętro biurowca
      dnia 23 października 2012 r. o godz. 900.


Kolno, dnia 08 października 2012 r.
          Prezes Zarządu
        Grzegorz Szczech

       
         

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-10-09

Data modyfikacji: 2012-10-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-10-09