DRB/PN-2/2012

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane


1. Przedmiot zamówienia:
Remont klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Kolnie przy:
- ul. 11 Listopada 7 – dot. III klatki schodowej,
- ul. 11 Listopada 8,
- ul. T. Kubraka 7.

2. Nazwa i adres zamawiającego:
1) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 7 w Kolnie
NIP 2910186669, REGON 450682436
nr konta 59 8754 0004 0000 0808 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

2) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 8 w Kolnie
NIP 2910186712, REGON 450682442
nr konta 74 8754 0004 0000 0837 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

3) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kubraka 7 w Kolnie
NIP 2910186793, REGON 450682710
nr konta 12 8754 0004 0000 0840 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,
telefon nr 086 278 22 84, fax. nr 086 278 25 12
Strona www: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl
E-mail: pukkolno@gmail.com
Godziny urzędowania : 700 - 1400 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony,
- prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno: www : http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

5. Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
 Nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 8 (piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

6. Opis przedmiotu zamówienia
1) zamówienie obejmuje roboty budowlane: remont klatek schodowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych wymienionych w pkt 2. niniejszego ogłoszenia w zakresach prac opisanych w niżej wymienionych załącznikach:
- nr 1 – dla budynku przy ul. 11 Listopada 7,
- nr 2 – dla budynku przy ul. 11 Listopada 8,
- nr 3 – dla budynku przy ul. T. Kubraka 7.
2) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,

7. Symbol CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Termin wykonania zamówienia: 15 października 2012 r.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych

12. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
- Pan Kazimierz Florczyk tel.: 86 278 2284 i kom. 697140053, fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 %

14. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 11 czerwca 2012 r. do godz. 11.30 .

15. Termin związania ofertą: okres 30 dni.

16. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4A
18-500 Kolno
świetlica zakładowa - I piętro biurowca
dnia 11 czerwca 2012 r. o godz. 1200

Kolno, dnia 21 maja 2012 r.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

 

Metryka strony

Udostępniający: PUK Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-05-24

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2012-05-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-05-24