Zarzadzenie w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR  95/08
Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 23 stycznia 2008 r.

 

                          w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Burmistrza Miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1)      Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Miasta Kolno;

2)      Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich;

3)      Członkowie Zespołu:

1)            Sekretarz Miasta,

2)             Skarbnik Miasta – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków,

3)             Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,

4)             Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami,

5)             Radca prawny

6)             Inspektor ds. wojskowości i obrony cywilnej,

7)             Inspektor ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej,

8)             Inspektor ds. inwestycji i zamówien publicznych,

9)             Inspektor ds. projektów i wniosków unijnych,

10)         Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa,

11)         Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych,

12)        Informatyk, administrator ds. bezpieczeństwa informacji,

13)         Pracownik obsługi - kierowca,

14)        Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie,

15)        Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółka z o.o. w Kolnie,

16)        Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

§ 3

Przewodniczący Zespołu stosownie do zaistniałej sytuacji może doraźnie zaprosić do składu Zespołu inne osoby.

§ 4

1. Siedzibą Zespołu jest Urząd Miasta Kolno.

2. W przypadku braku możliwości wykonywania zadań Zespołu w siedzibie, o której mowa  w   ust. 1, zastępczym miejscem pracy  Zespołu jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 38.

§ 5

Organizację i tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6

Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu miasta. Członkowie Zespołu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w jego pracach.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 4/03 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 lutego 2003 roku  sprawie kompleksowego zarządzania kryzysowego oraz wprowadzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

        Burmistrz Miasta

 

 

                                                                                               Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-01-28

Data modyfikacji: 2008-01-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-01-28