Decyzja w sprawie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

ZARZĄDZENIE  NR 124 /08

BURMISTRZA  MIASTA   KOLNO

z  dnia 30 czerwca 2008 roku

 
w sprawie  wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 
            Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13  września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,  poz. 2008 z  późn. zm ),

zarządzam, co następuje:

  § 1

 

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 § 2

 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt :

a)      posiadać atestowane urządzenia i środki , przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie   stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

b)      posiadać środek transportu zwierząt, który zapewni:

-         odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia , w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

-         zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi,

-         dostateczna wentylację oraz w miarę potrzeby ogrzewanie,

-         podłogę z odpowiednią nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

2)      zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

3)      posiadać tytuł prawny do nieruchomości na terenie której przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Wymagania o których mowa w ust.1powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami , w szczególności:

1)      zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust.1 pkt.1,

3)      umową o stałej współpracy  ze służbą lekarsko-weterynaryjną,

4)      aktem  własności lub umową najmu bądź dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust.1 pkt.5.

 
§ 3

 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)      posiadać tytuł prawny do terenu , na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 1,

3)      posiadać pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń schroniska lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4)      prowadzić w.w działalność w miejscu ogrodzonym,

5)      posiadać  obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których będą przebywać zwierzęta.

2. Wymagania określone w § 3 , pkt 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami ,

3.Przepis § 2 ust. 2. stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk , spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk,  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ,

2)      posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność , o której mowa w pkt.1,

3)      posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4)      prowadzić w.w  działalność w miejscu ogrodzonym,

5)      posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6)      posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7)      posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wymagania określone w § 4 , pkt. 1 powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami ,

3. Przepis § 2 ust. 2. stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jego treści  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta Kolno .

 

§ 6

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                         Burmistrz   Miasta

 

                                                                                     Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-07-17

Data modyfikacji: 2008-07-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-07-17