Z A R Z Ą DZ E N I E   NR 31/07

 

B u r m i s t r z a   M i a s ta   K o l n o

 

z  dnia  1  marca  2007 r.

 

 

 

w sprawie określenia zasad i warunków używania herbu Miasta Kolno

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami)
§ 1 ust. 7 pkt 4 Statutu Miasta Kolno stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miasta Kolno z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasto Kolno
(Dz. U. Woj. podlaskiego z 2003r. Nr 3, poz. 99, zm. z 2005r. Nr 229, poz. 2558) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Zarządzenie niniejsze określa zasady korzystania z herbu Miasta Kolno, którego wzór został określony w Statucie Miasta.

 

§ 2. Herb Miasta może być używany przez organy samorządowe Miasta, osiedla, organizacje samorządowe Miasta i ich organy, szkoły i inne placówki oświatowo- kulturalne mające siedzibę w mieście Kolno bez obowiązku występowania z wnioskiem.

 

§ 3. Burmistrz Miasta na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów innych niż wymienione
w § 2 może udzielić na czas oznaczony bądź nieoznaczony zgody na używanie herbu.

 

§ 4. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia  sposobu używania herbu.

 2. Burmistrz może zawiesić bądź cofnąć udzielone zezwolenie w przypadku używania herbu w sposób niezgodny z zezwoleniem, przeznaczeniem bądź narażeniem interesów
i wizerunku Miasta, bądź z naruszeniem dobrych obyczajów i przepisów prawa.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zgodę na użycie herbu Miasta Kolno

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 31/07 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie określenia zasad i warunków używania herbu Miasta Kolno, proszę o wyrażenie zgody
na używanie herbu.

 

 

1. Wnioskodawca   .......................................................................................................................

ulica   .........................................................................................................................................

kod pocztowy –miasto   ............................................................................................................

telefon/fax   ...............................................................................................................................

e-mail   ......................................................................................................................................

 

 

2. Opis w jaki sposób herb będzie używany (w jakim celu, miejsce itp.)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

3. Załączniki (należy dołączyć do korespondencji) – ewentualny projekt, plakat itp.

 

 

4. Oświadczam, że herb będzie użyty wyłącznie do celów opisanych w punkcie 2 niniejszego wniosku,
 z zachowaniem zapisów wyżej wymienionego zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć/ podpis wnioskodawcy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Data modyfikacji: 2007-03-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2007-03-07