w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 170/09
Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 7 stycznia 2009 roku

 w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z § 3 pkt 3 Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/08 Rady Miasta Kolno z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się Pana Krzysztofa Romana – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z funkcji Pełnomocnika Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

 Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: Ewa Okurowska

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-09

Data modyfikacji: 2009-01-09

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-09