Komisja Stypendialna

Zarządzenie Nr 78/07

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 15 października 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 761) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2007/2008.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1.

Krzysztof Roman

przewodniczący

2.

Ewa Okurowska

sekretarz

3.

Jadwiga Ramatowska

członek

4.

Marianna Bazydło

członek

5.

Barbara Konopka

członek

6.

Małgorzata Szczepkowska

członek

§ 3

Do zadań Komisji należy:

1) wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 12 ust. 12 Regulaminu,

2) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na postawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,

3) przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w § 12 ust. 3 8 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i na podstawie kryteriów określonych przez Burmistrza Miasta w zarządzeniu w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej w okresie od września do grudnia 2007 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno,

4) weryfikowanie listy podmiotów prowadzących zajęcia edukacyjne, w których udział może być dofinansowany w ramach stypendiów szkolnych. Podmioty prowadzące zajęcia powinny być wiarygodne i zapewniać warunki programowe, kadrowe, wychowawcze i lokalowe niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez podmiot powyższych warunków Komisja może dokonywać odpowiedniego sprawdzenia,

5) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,

6) sprawdzenie wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny pod względem poprawności formalnej.

§ 4

Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Za udział w pracach Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 6

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 7

Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Urząd Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                     Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                        Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Data wytworzenia: 2007-10-17

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2007-10-17

Data modyfikacji: 2007-10-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2007-10-17