Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Kolnie

Kolno: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Kolnie
Numer ogłoszenia: 120472 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kolnie w zakresie: Huśtawka sprężynowa konik; Huśtawka sprężynowa żaba; Huśtawka wagowa na sprężynie dwuosobowa; Zestaw integracyjny; Kompleks sprawnościowy; Karuzela tarczowa z siedziskami; Stół do gry w szachy; Huśtawka podwójna z belką metalową; zawiesie gumowe siedzisko; zawiesie Koszyk; Piaskownica z ławeczkami; Linarium obrotowe; Ławka parkowa z oparciem; Kosz na śmieci; Regulamin placu zabaw;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Rozszerzenie dostawy - wielkość do 20 %
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Wydział Rozwoju Gospodarczego

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-04-29