OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane


1. Przedmiot zamówienia:
Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 7 w Kolnie.

2. Nazwa i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 7 w Kolnie
NIP 2910186669 , REGON 450682436

w imieniu których działa upełnomocniony Administrator budynku:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,
telefon nr 86 278 22 84, fax. nr 86 278 25 12
Strona www: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl
E-mail: pukkolno@gmail.com
Godziny urzędowania : 7:00 - 14:00 w dni powszednie oprócz sobót

3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony,
- prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie, Spółka z o.o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A - pokój nr 8 ( I-sze piętro) w godzinach urzędowania.

5. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Kolno: www : http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

7. Opis przedmiotu zamówienia
- zamówienie obejmuje roboty budowlane w trzech klatkach schodowych budynku Wspólnoty (nr 1, 2 i 4) polegające na remoncie ścian i sufitów. Szczegółowy zakres i przedmiary robót w załączniku nr 1 do SIWZ.

8. Symbol CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Termin wykonania zamówienia: 28 lutego 2011 r.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych
13. Informacja na temat wadium:
Każdy oferent-wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w pieniądzu, przelewem, w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł), na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kolnie nr 59 8754 0004 0000 0808 3000 0010.
W tytule przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu na remont klatek schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 7 w Kolnie.
Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert tzn. do godz. 11.15 do dnia 08 grudnia 2010 r. powinno znajdować się na koncie zamawiającego.
Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z uregulowaniami art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) , zwana w dalszej treść Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 %

15. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 8 grudnia 2010 r. do godz. 11.30 .

16. Termin związania ofertą: okres 30 dni.

17. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4A
18-500 Kolno
świetlica zakładowa - I piętro biurowca
dnia 08 grudnia 2010 r. o godz. 1200

18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno,
adres: www: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl


Kolno, dnia 23 listopada 2010 r.
Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Data modyfikacji: 2010-11-25

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-11-25